INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Michał Goździk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Michał Goździk „G3 Druk”, ul. Wieżowa 71 lok. 5, 61-111 Poznań.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przedsięwzięcia czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży wyrobów poligraficznych, wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzanie danych osobowych, w celach wskazanych powyżej nie wymaga Państwa zgody, gdyż dane są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

We wskazanych powyżej celach dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: firmom informatycznym, księgowym, urzędom oraz podmiotom uprawnionym lub upoważnionym do ich uzyskania bądź przetwarzania. Dane mogą być również udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora, podmiotom usługowym w celu realizacji działań z zakresu obsługi informatycznej, usług pocztowych i kurierskich oraz zarządzania dokumentami.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • uzyskanie kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@g3druk.pl

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy oraz po jej wykonaniu przez okres maksymalnie sześciu lat w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy.